خبر فوری

یکصد و هفدهمین جلسه کمیته فنی و پیشرفت فیزیکی ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارها (13/03/1403)

یکصد و هفدهمین جلسه کمیته فنی و پیشرفت فیزیکی ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارها (13/03/1403)

اعضا ی حاضر در جلسه: آقایان عزیزکریمی، امیری، نجف پور، اکبری، دوستکامیان، علی سعیدی و خانم ها: صلح جو و دولتی

حاضرین: استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ایالم، سمنان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، زنجان، لرستان، کردستان، فارس، همدان، کرمانشاه، خراسان شمالی، گیالن، سیستان و بلوچستان، یزد، خراسان رضوی، گلستان، اصفهان، مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد

استان های غایب: خوزستان

آقای طیبی معاون بهبود تولیدات گیاهی استان زنجان

 1. روز مزرعه در شهرستان خرمدره داریم
 2.  پراکنش بارندگی مناسب بوده است
 3.  81 درصد در سامانه ثبت شده است
 4. وضعیت مزارع خوب است و شرایط مساعد می باشد.
 5. 380 هزار هکتار کشت صورت گرفته است .
 6. کمبود کارشناس داریم برای اجرای مطلوب طر ح
 7. در طی هفته گذشته پرداختی برای جذب ادوات انجام نشده است
 8.  مبارزه با سن پوره انجام میشود
 9.  دوره ها و کارگاه های آموزشی در حال انجام است.
 10. 128 نفر از کارشناسان نظام مهندسی در طرح مشغول فعالیت هستند.
 11.  سطح بیمه کاهش پیدا کرده است به دلیل بدهی کشاورزان به بانک و اعتبار سنجی انجام گرفته است

آقای دیانتی معاون بهبود تولیدات استان آذربایجان غربی

 1.  14% نسبت به سال گذشته افزایش بارندگی داشتیم
 2.  درخواست اعتبارات آموزشی و تجهیزاتی را داریم
 3.  100 درصد سطح ثبت سامانه شده است
 4.  کاملینا در حال برداشت است و شرکت های خریداری کننده هنوز به استان مراجعت نکرده اند
 5.  تسهیلات 145 دستگاه ادوات واریز شده است و 65 دستگاه تحویل کشاورز شده است.
 6.  سامانه تک بسته است و بانک تجارت همکاری نمیکند
 7.  کارشناسان نظام مهندسی 71 نفر است
 8. سم پاشی بر علیه بیماری حبوبات شروع شده است.

آقای مشیری معاون بهبود تولیدات گیاهی استان سمنان

 1.  912 میلی متر بارندگی در منطقه کالپوش داشته ایم و هفته پیش بارندگی نداشتیم
 2. سطح تعهد شده انجام شده است
 3.  زنگ زرد کنترل شده است
 4.  2900 هکتار گیاه روغنی کشت شده است
 5.  مبارزه با علف های هرز و آفات و بیماری ها در استان در حال انجام است.
 6.  8 نفر کارشناسان نظام مهندسی در طرح مشغول فعالیت هستند.
 7.  محلول پاشی انجام شده است
 8.  روز مزرعه پیش بینی شده است
 9.  2 دستگاه ادوات جذب شده است
 10.  آفتابگردان دیم و عدس بیمه نمیشو د
 11.  برداشت خوبی از مزارع پیش بینی میشود

آقای نامور معاون بهبود تولیدات گیاهی استان خراسان شمالی

 1.  برداشت از دیمزارهای استان شروع شده است بخصوص کاملینا
 2.  برای رسم پلی گون در استان ها جلسه آسیب شناسی گذاشته شود
 3.  گیاه دارویی زیره سبز نیز در حال برداشت هستیم
 4.  مبارزه با زنگ زرد همچنان ادامه دارد
 5.  بانک ملی برای پرداخت تسهیلات همکاری لازم را ندارد و 25 مورد تسهیلات فقط پرداخت شده است
 6.  عدس و نخود دیم کشت شده است
 7.  کود اوره برای سال آینده نیاز اصلی است و نیاز به کمک داریم
 8.  14 نفر کارشناس نظام مهندسی داریم
 9. سوخت برای کمباین ها کمبود داریم

آقای میری معاون بهبود تولیدات گیاهی استان خراسان رضوی

 1.  روز مزرعه در شهرستان درگز هستیم
 2.  کشت در استان مطابق با برنامه های ابلاغی انجام شده است.
 3. 181 میلی متر بارندگی داشته ایم که 62 % نسبت به سال گذشته افزایش داریم
 4. سامانه تک بسته اس ت
 5. رسم پلی گون و ثبت در سامانه در حال انجام است.
 6.  دوره ها و برنامه های آموزشی برگزار شده است.
 7. مبارزه با آفات و بیماری ها و علف های هرز در حال انجام است.
 8. 25 نفر کارشناس نظام مهندسی در طرح مشغول فعالیت هستند.

آقای کرامتی معاون بهبود تولیدات گیاهی استان آذربایجان شرقی

 1. بارندگی 232 میلی متر بوده است. نسبت به سال گذشته 34 درصد افزایش داشته است
 2. 3 هزار هکتار دانه روغنی انجام شد
 3. مشکل با بانک ملی و تجارت داریم
 4. 1407 دستگاه برای جذب تسهیلات ادوات معرفی شده است که 73 دستگاه تحویل شده است.
 5. 594 هزار هکتار رسم پلی گون انجام شده است
 6. تعداد 200 نفر کارشناس نظام مهندسی در طرح همکاری دارند.
 7. پایگاه های نوآوری خوبی داریم و در 12 شهرستان PVS اجرا کردیم.
 8. مشکل خرید گیاهان دارویی وجود دارد

آقای زرین جوب معاون بهبود تولیدات گیاهی استان ایلام

 1. برداشت در مناطق گرم استان به پایان رسیده است و عملکرد 3 تن در هکتار هم داشته ایم
 2. در هفته گذشته پدیده جوی خاصی نداشته ایم. افزایش دما در استان را داریم
 3. عملکرد محصولات دیم راضی کننده است
 4. تسهیلات ادوات به تعداد 40 دستگاه واریزی داشته اند.
 5. شرکت های تولید کننده بذر گندم دیم مناسبی نداریم
 6. مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز در حال انجام است و زنگ زرد کنترل ش د
 7. سن طغیانی شد در استان و برای مبارزه مشکل داری م
 8.  گلرنک مشکل خرید داریم و شرکتی مستقر نشده اس ت
 9. 19 نفر کارشناس نظام مهندسی در طرح همکاری دارند
 10.  کارگاه آموزشی برگزار شده است
 11. مبارزه بیولوژیک در سطح 2300 هکتار انجام شده است

آقای اشکانی مدیر زراعت استان سیستان و بلوچستان

 1. 18 هزار هکتار ثبت سامانه شده است
 2. کشت تمام شده است. 37600 هکتار کشت انجام شده است
 3. گوار در سطح مزارع بعنوان گیاهان دارویی کشت میشود
 4. 26 هزار هکتار برنامه پیشنهاد شده است
 5. مستند سازی برنامه ها در حال انجام است
 6. نیاز مبرم به چاپر خورشیدی داریم
 7.  5 نفرکارشناس نظام مهندسی در حال فعالیت هستند.

آقای سعیدی مدیر زراعت استان چهارمحال و بختیاری

 1. پراکنش بارندگی های صورت گرفته خوب بوده است. 547 میلی متر بارندگی تا کنون داشته ایم
 2. رسم پلی گون و ثبت سامانه ای به خوبی انجام شده است.
 3. برای جذب تسهیلات ادوات، پرونده ها به بانک ارسال شده است
 4. مبارزه با آفات و بیماری ها در استان در حال انجام است.
 5.  پایگاه های نوآوری شرایط خیلی خوبی دارد
 6. 16 هزار هکتار مبارزه با زنگ زرد انجام شده است
 7. کود سولفات پتاسیم در حال توزیع است
 8. کود اوره در محصولات بهاره کمبود داریم
 9. 97% مزارع مساحی شده است
 10. 23 نفر کارشناس ناظر داریم

آقای حسین پور مدیر زراعت استان بوشهر

 1. مزارع دیم در برخی مناطق برداشت شده و میانگین عملکرد 500 کیلوگرم میباشد
 2. مزارع الگویی در دستور کار قرار دارد
 3. 22 رقم نخود کشت کردیم
 4. 90% پلی گون ها رسم شده است
 5. 14 نفر از کارشناسان نظام در حال فعالیت در طرح هستند.

آقای فیروز نیا مدیر زراعت استان اصفهان

 1. بارندگی در هفته پیش نداشته ایم
 2. کشت دیم در استان پایان یافته است
 3. 93% برنامه کشت محقق شده است
 4. 16 هزار هکتار رسم پلیگون صورت گرفته است
 5. کلاس های آموزشی برگزارشده است
 6. مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز در حال انجام است. 1755 هکتار مبارزه انجام شده است
 7. بطور ناگهانی دما افزایش پیدا کرده در استان
 8. خرید گلرنگ با مشکل مواجه هستیم
 9. پایگاه های نوآوری 6 مورد انجام شده است
 10. 8 نفر از کارشناسان نظام مهندسی در طرح مشغول به فعالیت می باشند.

آقای آقایی مدیر زراعت استان اردبیل

 1. پدیده جوی خاصی نداشته ایم در هفته گذشته و آب و هوا برای رسیدگی محصول مناسب است
 2.  پایگاه نوآوری در حال برداشت است
 3. مستند سازی در حال انجام است
 4. کلزای دیم با عملکرد 3 تن در هکتار بوده است و پیش بینی میشود 13 هزار تن خرید شود
 5. 20 هزار هکتار عدس کشت شده است
 6. دوره های آموزشی در حال برگزاری اس ت
 7. برداشت کاملینا و کلزا در حال انجام است
 8. روز مزرعه برگزار شده است
 9. 130 نفر کارشناس نظام مهندسی در طرح مشغول فعالیت هستند.

آقای شریفی معاون بهبود تولیدات گیاهی استان کرمانشاه

 1. پدیده جوی قابل توجه ای نداشته ایم
 2.  تسهیلات ادوات پرداخت نشده است و متوقف است
 3. 500 هزار هکتار مبارزه با علف های هرز داشته ایم
 4. ثبت سامانه و ترسیم پلی گون در حال انجام است.
 5. عملکرد 3200 کیلوگرم در هکتار هم عملکرد داشته ایم
 6. 14 کارشناس نظام مهندسی در طرح مشغول به فعالیت هستند.
 7. کشت قراردادی و مسائل ان انرژی همکاران را گرفت
 8. از هفته آینده برداشت کاملینا انجام خواهد شد.

آقای احمدی معاون بهبود تولیدات گیاهی استان کردستان

 1. بارندگی در استان مناسب بوده است. 483 میلی متر بارندگی داشته ایم
 2. افزایش دما در هفته گذشته قابل ملاحظه بود
 3. باتوجه به دما و بارندگی در استان شرایط برای توسعه بیماری ها فراهم است.
 4. 96% تعهدات طرح انجام شده است
 5. ثبت سامانه و ترسیم پلی گون با جدیت دنبال میشود
 6. مبارزه با علف های هرز با جدیت دنبال میشود
 7. مبارزه با سن پوره در حال انجام است
 8. گیاهان دارویی توسعه خوبی در استان داشته است .
 9. 208 مورد از اعتبارات بانک ملی پرداخت شده است
 10. 42 میلیارد تومان از سوی بانک تجارت تعهد ایجاد شده است
 11. 217 دستگاه تاکنون تسهیلات ادوات پرداخت شده است
 12.  پایگاه نوآوری خوبی ایجاد شده است و با استقبال ویژه روبرو شده است
 13.  برنامه سال آینده در حال تدوین است
 14.  پیش بینی تولید گندم یک میلیون و چهارصد هزار تن خواهد بود
 15.  191 نفر کارشناس بخش خصوصی داریم
 16.  برای مبارزه بیولوژیک زنبور خریداری شده تا رها سازی شده است

آقای پاکاری معاون بهبود تولیدات گیاهی استان فارس

 1. هفته گذشته 6 میلی متر بارندگی داشته ایم
 2. ترسیم و صحت سنجی پلی گون و ثبت سامانه ای در استان به خوبی در حال انجام است.
 3. راستی آزمایی پلی گون ها در حال انجام است
 4.  کود پاشی سرک و محلول پاشی افزایش یافته است
 5. روز مزرعه در پایگاه های نوآوری برگزار شد
 6. مبارزه با آفات و بیماری ها در حال انجام است
 7. برداشت در استان شروع شده است. 7 هزار هکتار برداشت صورت گرفته است
 8. 56 کارشناس نظام مهندسی در طرح مشغول فعالیت هستند.
 9.  سایت الگویی خاکشیر ایجاد شده است
 10. خرید کاملینا و گلرنگ با مشکل مواجه است

آقای دولتشاه معاون بهبود تولیدات گیاهی استان لرستان

 1. پدیده جوی خاصی در هفته گذشته نداشته ایم
 2. 95% سطح در سامانه ثبت شده است
 3.  برداشت در چند شهرستان شروع شده است
 4. دستورالعمل خرید جو ابلاغ نشده و نسبت به قیمت اعتراض داریم
 5. جمعیت سن افزایش یافته است و مبارزه با پوره سن در حال انجام است
 6. 43 متقاضی به بانک ملی جهت جذب تسهیلات ادوات معرفی شده اند ولی سامانه تک بسته است
 7. ثبت در سامانه و ترسیم پلی گون و اصلاح آن ها در حال انجام است.
 8. 159 نفر کارشناس نظام مهندسی در طرح مشغول فعالیت می باشد
 9. رعایت تناوب و کشت نخود و عدس در دستور کار قرار دارد
 10. کاملینا خرید نمیشود و شرکت خریدار مستقر نشده است
 11. مبارزه بیولوژیک با کرم هلیوتیس نخود در حال انجام است
 12. سهمیه کود فسفاته 4 هزار تن کاهش یافته است

آقای کیشانی مدیر زراعت استان مرکزی

 1. نسبت به سال گذشته شرایط مزارع مناسب می باشد.
 2. در هفته گذشته 36 نفر از کارشناسان از مزارع استان کرمانشاه بازدید بعمل آوردیم
 3. مبارزه با سن پوره به شدت ادامه دارد
 4. رصد مبارزه با آفات و بیماری ها در حال انجام است
 5. 132 دستگاه برای جذب ادوات معرفی شده است که 53 دستگاه از اعتبار مرحله اول جذب شده است.
 6. شبکه مراقبت در استان فعال است
 7. خرید بذر جو در دستور کار قرار دارد
 8. برنامه سال آینده در حال تدوین است
 9.  تعداد 15 نفر کارشناس نظام مهندسی در طرح مشغول فعالیت هستند.

آقای کلامیان معاون مدیر زراعت استان همدان

1.بارندگی در استان خوب بوده است. 372 میلی متر بارندگی داشته ایم.

2.  انتظار عملکرد خوبی را داریم

3.  در مجموع 182 مورد تسهیلات واریزی وجود داشته است.

4.  رصد و پایش و مبارزه با آفات و بیماری ها و علف های هرز به صورت مستمر در حال انجام است.

5. 130 هزار هکتار از سطح تعهد شده عقب هستیم

6.  160 هزار هکتار مبارزه با سن صورت گرفته اس ت

7.  ثبت سامانه و ترسیم پلی گون و ثبت بیمه در حال انجام است.

8. 82 نفر در طرح جهش تولید از نظام مهندسی همکاری دارند.

9.  بازدید های ترویجی مختص پایگاه های نوآوری است

10. از هفته آینده برداشت کاملینا انجام خواهد شد

آقای اکبرزاده مدیر زراعت استان گیلان

 1. 4 نفر موفق به اخذ تسهیلات برای خرید ادوات شده اند
 2. پلیگون ها ثبت شده و ویرایش لازم در برخی انجام شده است و در بقیه در حال انجام است
 3. شبکه های مراقبت و مبارزه با آفات و بیماری ها و علف های هرز در استان فعال است.
 4. شرکت خدمات حمایتی از تحویل سولفات پتاسیم خود داری میکند.

آقای جلیل وند مدیر زراعت استان قزوین

 1. ثبت اطلاعات در سامانه در حال انجام است
 2. خرید جو ، کاملینا و گلرنگ با مشکل واجه اس ت
 3. مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز در حال انجام است.
 4. 28 نفر کارشناس نظام مهندسی در طرح فعال هستند.
 5. افزایش قیمت ادوات کشاورزی بین 20 تا 30 % مشکل ایجاد کرده است
 6. ثبت پلیگون و اصلاح آن به خوبی انجام شده است
 7. 6 میلیارد تومان از غرامت بیمه محصول گندم سال گذشته هنوز پرداخت نشده است
 8. 111 فقره پرونده به بانک ها معرفی شده است و بانک ها همکاری لازم را ندارند
 9. شرکت بهشهر بعنوان خریدار دانه های روغنی هنوز مستقر نشده است
 10. سوخت کمباین ها با کمبود مواجه است

خانم برزنونی مدیر مکانیزاسیون استان گلستان

 1. در حال برداشت محصولات پاییزه هستیم
 2. 91% ثبت پلیگون انجام شده است
 3. پرداخت تسهیلات بانک رسالت همچنان متوقف اس ت
 4. کمبود سوخت برای کمباین ها مشکل ایجاد کرده است
 5. 191 کارشناس بخش خصوصی در استان مشغول به فعالیت هستند.

آقای حقیقی مدیر زراعت استان مازندران

 1. بارندگی استان مناسب بوده است.
 2. رشد علف های هرز و آفات و بیماری ها گسترش یافته است.
 3. مبارزه با بیماری ها ادامه دارد
 4. 204 دستگاه معرفی شد که 100 دستگاه جذب شد و 68 دستگاه تحویل شده است
 5. مشکل سوخت برای کمباین ها را داریم
 6. کشت بهاره سویا در حال انجام است
 7. تعداد کارشناسان نظام مهندسی 68 نفر می باشند.
 8. برداشت در برخی مناطق آغاز شده است

معاون مدیر زراعت استان یزد

 1. هوا بسیار گرم شده است
 2. مزارع دیم وضعیت سبز مناسبی دارند.
 3. در حال رسم پلیگون ها هستیم
 4. کشت گیاهان دارویی چند ساله در استان وجود دار د

آقای احمدی مدیر زراعت استان کهگیلویه و بویراحمد

 1. در مناطق گرمسیری برداشت در حال انجام است
 2. گندم خریداری 61 هزار تن میباشد
 3. 1000 تن کلزا پیش بینی میشود که تولید شود
 4. بارندگی در استان نسبت به بلندمدت کاهش ولی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
 5. 121 دستگاه معرفی شده که 12 دستگاه جذب شده است
 6. 90 درصد مزارع منطقه گرمسیری برداشت شده است
 7. 16 نفر کارشناس سازمان نظام مهندسی داریم
 8. دو پایگاه نوآوری داریم که در منطقه گرمسیری خسارت دیده است
 9. سهمیه سوخت ماشین های کشاورزی بخصوص کمباین ها خیلی پایین است
 10. برنامه سال آینده در حال تدوین است

همچنین بررسی کنید

روز مزرعه پايگاه نوآوري جهش توليد در ديم زارهاي استان فارس شهرستان سپيدان

روز مزرعه با تدریس مهرزاد حسنی رئیس اداره بهبود توليدات گياهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *