4306880 هکتار

سطح زیر کشت


1801438 هکتار

سطح بیمه شده


408462 نفر

کشاورز عضو


21 عدد

استان در طرح


نمودار درصد تحقق سطح کشت و برداشت

گزارش ملی - ( استانی)

رتبه بندی استانها ( سطح زیرکشت - سطح بیمه - برداشت )
و مقایسه آن با هفته قبل

گزارش تسهیلات و ادوات ( ملی)

طرح جهش تولید دیمزارها
و افزایش درآمد کشاورزان


دیم یکی از روشهای کم هزینه واستفاده بهتر از منابع طبیعی مانند باران وخاک هست که توسط بشر از ابتدا رایج بوده است ابزارمناسب کشت دیم باگذشت زمان تکامل حاصل نمود ومقدارتولیدمحصول ازواحدسطح افزایش قابل توجهی یافت.

36794
با همکاری صندوق بیمه کشاورزی

یارانه بیمه دیم


157878661
با همکاری تولید کنندگان معتبر بذر و کود

یارانه خرید کود و بذر


_03336
تسهیلات قرض الحسنه

تسهیلات قرض الحسنه خرید ماشین آلاتامنیت غذایی
در طرح دیم


کشت ۷
نوع محصول استراتژیک
در مزارع سراسر کشوربیش از 50 هزار کشاورز


سال گذشته در طرح شرکت نموده اند.
رهنمود های
مقام معظم رهبری


طرح‌های کشاورزی به‌خصوص تمرکز بر تولید محصولات اساسی، همچون گندم، دانه های روغنی، گیاهان دارویی و آبزیان و خودکفایی در این عرصه‌ها با استفاده از شیوه‌های مدرن باید در موضوع جهش تولید مورد اهتمام ویژه قرار گیرند.

مشارکت کنندگان در طرح


.